logo Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

Nasz Bank

Historia, władze i wyniki banku!

informacje

Wyniki banku

Najważniejsze informacje o Banku Spółdzielczym w Jarosławiu

Ponad 100 lat na lokalnym rynku!

Poznaj naszą historię i kadrę

W dniu 2 maja 1909r. w Sali Stowarzyszenia „Gwiazda” w Jarosławiu odbyło się zgromadzenie pierwszych założycieli naszego Banku.

Obecna struktura Banku to: Centrala w Jarosławiu, Oddziały w Jarosławiu, Przeworsku, Rzeszowie, Wiązownicy i w Roźwienicy, Filie: w Jarosławiu, Kańczudze, Pruchniku, Tryńczy i Zarzeczu, a także Punkt Obsługi w Zapałowie.

O Naszym Banku

Zarząd Banku:

 • Zbigniew Baryła – Prezes Zarządu
 • Teresa Gąsior – Członek Zarządu ds. handlowych
 • Halina Drzymała – Członek Zarządu ds. finansowo-księgowych

 

Rada Nadzorcza:

 • Mariusz Gmyrek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Julian Kudła – Zastępca Przewodniczącego,
 • Zbigniew Cebulak – Sekretarz Rady,
 • Piotr Helon – Członek,
 • Maria Kornak – Członek,
 • Marian Kubaszek – Członek,
 • Ryszard Lasek – Członek

Historia Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Historia Banku

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu  zawiadamia, że zgodnie z §23 ust.1 Statutu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu w dniu 30 maja 2023r.  (wtorek) o godz. 10:00  w Restauracji ADM przy ulicy Pruchnickiej 65 w Jarosławiu odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU

W przypadku braku obecności co najmniej 50% uprawomocnionych Przedstawicieli, Zarząd wyznacza na    podstawie   §24 ust.4   Statutu   Banku    drugi    termin    Zebrania   Przedstawicieli,  które   odbędzie   się  w tym samym miejscu  w  dniu 30 maja 2023r. o godzinie 1030.  Uchwały podjęte na Zebraniu Przedstawicieli zwołanym w drugim terminie będą ważne bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli.

Porządek obrad:

1. Otwarcie  Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium tj. Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Uchwalenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu”.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji :

– uchwał i wniosków,
– skrutacyjnej.

6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z :

a)     działalności Banku w 2022r.,
b)    sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
c)     wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
d)    przedstawienie wniosków i opinii z Wspólnego  Zebrania Grup Członkowskich Banku,

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku  Spółdzielczego w Jarosławiu z działalności w 2022r. wraz z dokonaną oceną odpowiedniości Członków Zarządu, oceną przestrzegania Zasad ładu Korporacyjnego oraz raportem z funkcjonowania Polityki wynagrodzeń.
10. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu  oraz  skuteczności jej działania.
11. Przedstawienie wyników lustracji ustawowej przeprowadzonej za okres od.01.10.2019r. do 30.09.2022r.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie Uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jarosławiu za 2022r.;
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jarosławiu   w  2022 roku.;
3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu  za 2022 rok;
4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
5) podziału nadwyżki bilansowej- zysku netto wypracowanego w 2022 roku;
6) określenia  maksymalnej sumy zobowiązań;
7) przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego  w Jarosławiu na 2023 rok;
8) wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych;
9) przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu;
10) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu oraz skuteczności jej działania za 2022 rok.

14. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie Obrad.

Zgodnie z § 23 ust.4 Statutu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Jarosławiu przy ul. słowackiego 7 ( I piętro, pokój- sprawy organizacyjne) następujące dokumenty:

· roczne sprawozdanie z działalności Banku,
· sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku,
· sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
· projekty uchwał, jakie maja być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
· protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu zawiadamia członków Banku, że Wspólne Zebranie Grup Członkowskich Banku odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej ( II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu.

Porządek Zebrania:
1.        Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
2.        Przedłożenie  sprawozdań   Zarządu  i  Rady  Nadzorczej  z  działalności  Banku w zakresie wykonania  uchwał  Zebrania  Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego  Zebrania  Grupy Członkowskiej.
3.        Ocena   wywiązywania  się  członków  Grup  Członkowskich   z  obowiązków   wobec   Banku.
4.        Omówienie  spraw,  które  mają być przedmiotem obrad  najbliższego  Zebrania Przedstawicieli   Banku.
5.        Dyskusja.
6.        Zgłoszenie  wniosków  i  postulatów  pod  adresem  Zarządu,  Rady  Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli  oraz  wyrażenie  opinii  dotyczących  działalności  Banku.
7.        Sprawy  różne,  wolne  wnioski.

Zgodnie z §37 ust 7 Statutu Zebranie Grupy Członkowskiej ma zdolność do podejmowania uchwał  bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Zarząd Banku Spółdzielczego  w Jarosławiu

W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego  w Jarosławiu w którym wzięli udział delegaci reprezentujący grupy członkowskie.  Obrady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Przedstawiciele jednomyślnie zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe Banku, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu z działalności  Banku. Wśród szeregu uchwał podjęto uchwały w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2021r., ustalenia maksymalnej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć, przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2022 rok., zbycia nieruchomości.

Przedstawiciele pozytywnie ocenili działalność Banku oraz udzielili absolutorium Zarządowi w składzie:

1.Zbigniew Baryła – Prezes Zarządu

2.Teresa Gąsior- Członek Zarządu ds. Handlowych

3. Halina Drzymała – Członek Zarządu ds. Finansowo- księgowych

Ważnym punktem Zebrania był wybór Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu  na kadencję 2022-2026.

Zebranie Przedstawicieli dokonało wyboru Rady w następującym składzie:

1.    Mariusz Gmyrek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.    Julian Kudła – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3.    Zbigniew Cebulak – Sekretarz Rady Nadzorczej

4.    Piotr Helon – Członek Rady Nadzorczej

5.    Maria Kornak – Członek Rady Nadzorczej

6.    Marian Kubaszek – Członek Rady Nadzorczej

7.    Ryszard Lasek – Członek Rady Nadzorczej


Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu zawiadamia, że zgodnie z §23 ust.1 Statutu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu w dniu 23 czerwca 2022r. (czwartek) o godz. 10:00 w Restauracji ADM przy ulicy Pruchnicka 65 w Jarosławiu odbędzie się :

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU

W przypadku braku obecności co najmniej 50% uprawomocnionych Przedstawicieli, Zarząd wyznacza na    podstawie   §24 ust.2   Statutu   Banku    drugi    termin    Zebrania   Przedstawicieli,  które   odbędzie   się  w tym samym miejscu w dniu 23 czerwca 2022r. o godzinie 10:30. Uchwały podjęte na Zebraniu Przedstawicieli zwołanym w drugim terminie będą ważne bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Uchwalenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.
 3. Wybór Prezydium tj. Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
 6. Wybór Komisji ds. odpowiedniości
 7. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 8. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Uchwalenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu”.
 10. Uchwalenie „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu”.
 11. Uchwalenie  „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu”.
 12. Sprawozdanie  Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z:

a) działalności Banku w 2021r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta,
b) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz
c) przedstawienie wniosków i opinii  z Zebrań Grup Członkowskich.

13.   Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu  z działalności w 2021r. wraz z dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną odpowiedniości Członków Zarządu, oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń.
14.  Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Jarosławiu na rok 2022.
15. Dyskusja.
16. Przyjęcie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości – wtórna ocena indywidualna i kolegialna Członków Rady Nadzorczej.
17. Przyjęcie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników oceny odpowiedniości kandydatów na Członków  Rady Nadzorczej.
18. Wybór Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu na kadencję obejmującą lata 2022 – 2026.
19. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jarosławiu za 2021 rok,
2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu za 2021 rok,
3)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jarosławiu w 2021 roku,
4) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
5) podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto za rok 2021,
6) ustalenia maksymalnej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
7) przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu na 2022 rok,
8) wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego  Banków Spółdzielczych,
9) zbycia nieruchomości położonej w Tryńczy.

20. Ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
22. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
23. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z §23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu są wyłożone  do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 7 (I piętro, pokój- sprawy organizacyjne) następujące dokumenty:

 • roczne sprawozdanie z działalności Banku
 • sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku,
 • sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrani Przedstawicieli,
 • projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
 • Polityka zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu,
 • Regulamin wyborów Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu,
 • Formularz pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej 

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu zawiadamia członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich Banku odbędą się:

I. Zebranie Grupy Członkowskiej członków zamieszkałych na terenie Gminy  Jarosław i Gminy Wiązownica odbędzie się w dniu 01.06.2022r. (środa) o godz. 10 °° w Sali Konferencyjnej (II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu.
II. Zebranie Grupy Członkowskiej członków zamieszkałych na terenie działania Banku poza terenem Gminy Jarosław i  Gminy Wiązownica  odbędzie się w dniu 01.06.2022r.(środa) o godz. 12 °° w Sali Konferencyjnej  (II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedłożenie  sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności  Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Ocena wywiązywania się członków Grup Członkowskich z obowiązków wobec Banku.
 4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad  najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku oraz zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach.
 5. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 6. Dyskusja.
 7. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku w tym poszczególnych Oddziałów/Filii.
 8. Sprawy różne, wolne wnioski.

Zgodnie z §37 ust 9 Statutu Zebranie Grupy Członkowskiej ma zdolność do podejmowania uchwał  bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu

W dniu 24.06.2021r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Pozytywnie oceniono działalność Banku w 2020r.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:

– przyjęcia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jarosławiu za 2020 rok,
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu za 2020 rok,
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jarosławiu w 2020 roku,
– udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
– podziału nadwyżki bilansowej,
– określenia maksymalnej sumy zobowiązań na 2021r.
– określenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2021.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu zawiadamia, że Zebranie Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Jarosławiu odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 10:00 w Restauracji ADM przy ulicy Pruchnicka 65 w Jarosławiu.

W przypadku braku obecności co najmniej 50% uprawomocnionych Przedstawicieli, Zarząd wyznacza na podstawie §24 ust.4 Statutu Banku drugi termin Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się
w tym samym miejscu w dniu 24 czerwca 2021r. o godzinie 10:00. Uchwały podjęte na Zebraniu Przedstawicieli zwołanym w drugim terminie będą ważne bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad:

a) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał,
b) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
c) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
d) Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,

2.Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4.Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:

a) działalności Banku w 2020r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta,
b) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
c) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.

5.Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020r.
6.Dyskusja.
7.Ocena odpowiedności dotychczasowej Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jarosławiu za 2020 rok,
b)      zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu za 2020 rok,
c)       zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jarosławiu w 2020 roku,
d)      udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
e)       podziału nadwyżki bilansowej,
f)       określenia maksymalnej sumy zobowiązań na 2021r.,
g)      określenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2021.

9. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Wnioskową.
10. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.

Zaprasza się do wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli.

Informuje się, że w lokalu Banku (I piętro, pokój- sprawy organizacyjne) do wglądu członków są wyłożone:

 • sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem za 2020r.,
 • projekty uchwał,
 • protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrani Przedstawicieli.

ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W JAROSŁAWIU

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu zawiadamia członków Banku, że Wspólne Zebranie  Grup Członkowskich Banku odbędzie się w  dniu  27 maja 2021r. (czwartek) o godz. 10 °°  w Sali Konferencyjnej  (II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu. 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedłożenie  sprawozdań   Zarządu  i  Rady  Nadzorczej  z  działalności  Banku w zakresie wykonania  uchwał  Zebrania  Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego  Zebrania  Grupy Członkowskiej.
 3. Ocena wywiązywania  się  członków  Grup  Członkowskich   z  obowiązków   wobec   Banku.
 4. Omówienie  spraw,  które  mają być przedmiotem obrad  najbliższego  Zebrania Przedstawicieli   Banku.
 5. Dyskusja.
 6. Zgłoszenie  wniosków  i  postulatów  pod  adresem  Zarządu,  Rady  Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli  oraz  wyrażenie  opinii  dotyczących  działalności  Banku.
 7. Sprawy  różne,  wolne  wnioski.

Zgodnie z §37 ust 7 Statutu Zebranie Grupy Członkowskiej ma zdolność do podejmowania uchwał  bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu

Zebranie Przedstawicieli Banku

W dniu 26 sierpień br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Pozytywnie oceniono działalność Banku w 2019r.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:

1. Przyjęcia regulaminu obrad zebrania przedstawicieli banku spółdzielczego w Jarosławiu.
2. Zatwierdzenia zmian w statucie Banku.
3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jarosławiu za 2019 rok,
4. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu w 2019 roku,
5. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jarosławiu w 2019 roku,
6. Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
7. Podziału nadwyżki bilansowej,
8. Określenia maksymalnej sumy zobowiązań na 2020r.,
9. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej,
10. Określenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2020

 Jarosław, 04.08.2020r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu zawiadamia, że Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020r. (środa) o godz. 10:00 w Restauracji ADM przy ulicy Pruchnicka 65 w Jarosławiu.

W przypadku braku obecności co najmniej 50% uprawomocnionych Przedstawicieli, Zarząd wyznacza na podstawie §24 ust.4 Statutu Banku drugi termin Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w tym samym miejscu w dniu 26 sierpnia 2020r. o godzinie 10:00. Uchwały podjęte na Zebraniu Przedstawicieli zwołanym w drugim terminie będą ważne bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad:
  a)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał,
  b)      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
  c)      Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,
 2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
 5. Przedstawienie zmian w Statucie Banku.
 6. Podjęcie Uchwały, w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.
 7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
  a)      działalności Banku za 2019r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta,
  b)      wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  c)      przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
 8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019r.
 9. Przedstawienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
 10. Przedstawienie wyników lustracji ustawowej przeprowadzonej za okres od 01.07.2016r. do 30.09.2019r.
 11. Dyskusja.
 12. Ocena odpowiedniości dotychczasowej Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jarosławiu za 2019 rok,
  b)      zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu w 2019 roku,
  c)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jarosławiu w 2019 roku,
  d)      udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
  e)      podziału nadwyżki bilansowej,
  f)       określenia maksymalnej sumy zobowiązań na 2020r.,
  g)      zatwierdzenie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej,
  h)      określenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2020.
 14. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Wnioskową.
 15. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad.

Zaprasza się do wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli.

Informuje się, że w lokalu Banku (I piętro, pokój- sprawy organizacyjne) do wglądu członków są wyłożone:
– sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem za 2019r.,
– projekty uchwał,
– protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

– sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrani Przedstawicieli.

 

ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU


ZAWIADOMIENIE

Zarząd         Banku      Spółdzielczego      w     Jarosławiu      zawiadamia      członków    Banku, że Wspólne Zebranie  Grup Członkowskich  Banku  odbędzie się w  dniu  30 lipca 2020r. (czwartek)   o   godz.  10 °°   w    Sali   Konferencyjnej  ( II piętro)   w   budynku   własnym   przy  ul.   Słowackiego  7   w   Jarosławiu.

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedłożenie  sprawozdań   Zarządu  i  Rady  Nadzorczej  z  działalności  Banku w zakresie wykonania  uchwał  Zebrania  Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego  Zebrania  Grupy Członkowskiej.
 3. Ocena   wywiązywania  się  członków  Grup  Członkowskich   z  obowiązków   wobec   Banku.
 4. Omówienie  spraw,  które  mają być przedmiotem obrad  najbliższego  Zebrania Przedstawicieli   Banku.
 5. Dyskusja.
 6. Zgłoszenie  wniosków  i  postulatów  pod  adresem  Zarządu,  Rady  Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli  oraz  wyrażenie  opinii  dotyczących  działalności  Banku.
 7. Sprawy  różne,  wolne  wnioski.

Zgodnie z §37 ust 7 Statutu Zebranie Grupy Członkowskiej ma zdolność do podejmowania uchwał  bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Zarząd  Banku Spółdzielczego w Jarosławiu

Zebranie Przedstawicieli Banku

W dniu 24 kwietnia br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Pozytywnie oceniono działalność Banku w 2018r.

Podjęto uchwały w następujących sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jarosławiu za 2018 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu w 2018 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzilczego w Jarosławiu w 2018 roku,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
e) podział nadwyżki bilansowej,
f) określenia maksymalnej sumy zobowiązań za 2019r.
g) określenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturowej Banku na rok 2019r.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu zawiadamia, że Zebranie Przedstawicieli  Banku  Spółdzielczego w Jarosławiu odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019r. (środa) o  godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej tutejszego Banku ( II piętro) przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu.

   Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad:
a)  stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli,
b)  wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
c)  uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego  w Jarosławiu,

2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór
a) Komisji Skrutacyjnej,
b) Komisji Wnioskowej.

5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z :
a)  działalności Banku za 2018r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta,
b)  wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
c)  przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.

6.  Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018r.
7.  Dyskusja
8.  Ocena odpowiedniości dotychczasowej Rady Nadzorczej.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jarosławiu za 2018 rok,
b)   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Jarosławiu w 2018 roku,
c)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jarosławiu w  2018 roku,
d)   udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
e)    podziału nadwyżki bilansowej,
f)    określenia maksymalnej sumy zobowiązań na 2019r.
g)   określenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2019.

10.  Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję  Wniosków.
11.  Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
12.  Zamknięcie obrad.

 

 Informuje się, że w lokalu Banku ( I piętro, pokój- sprawy organizacyjne) do wglądu członków  są wyłożone:

–  sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem za 2018r.,

–  projekty uchwał,

–  protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

– sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

 

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Jarosławiu


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu zawiadamia członków Banku, że Wspólne Zebranie Grup Członkowskich Banku odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2019r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej (II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności  Banku w zakresie wykonania  uchwał  Zebrania  Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Ocena wywiązywania się członków Grup  Członkowskich z obowiązków wobec   Banku.
 4. Omówienie spraw,  które  mają być przedmiotem obrad  najbliższego  Zebrania Przedstawicieli   Banku.
 5. Dyskusja.
 6. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli  oraz  wyrażenie  opinii  dotyczących  działalności  Banku.
 7. Sprawy różne, wolne wnioski.

Zgodnie z §37 ust 7 Statutu Zebranie Grupy Członkowskiej ma zdolność do podejmowania uchwał  bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Jarosławiu


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu zawiadamia członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich Banku odbędą się:

I. Zebranie Grupy Członkowskiej członków zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław i Gminy Wiązownica odbędzie się w dniu 29.05.2018r. (wtorek) o godz. 10°° w Sali Konferencyjnej (II piętro) w budynku   własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu.

II. Zebranie Grupy Członkowskiej członków zamieszkałych na terenie Miasta  Jarosławia , Gminy  Pawłosiów i  poza  terenem  Gminy  Jarosław i  Gminy Wiązownica  odbędzie  się   w   dniu   29.05.2018r.  (wtorek) o godz. 12°° w Sali Konferencyjnej (II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Ocena wywiązywania się członków Grup Członkowskich z obowiązków wobec Banku.
 4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku.
 5. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 6. Dyskusja.
 7. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 8. Sprawy różne, wolne wnioski.

Zgodnie z §37 ust 7 Statutu Zebranie Grupy Członkowskiej ma zdolność do podejmowania uchwał  bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

 Zarząd
Banku Spółdzielczego w Jarosławiu


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu zawiadamia, że  Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017r. (czwartek) o godz. 1200  w Sali Konferencyjnej  tutejszego Banku ( II piętro) przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej i  Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie : Sprawozdania Zarządu z działalności Banku, Sprawozdania finansowego  za 2016r. i Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 8. Przedstawienie informacji o zasadach połączenia Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z Bankiem Spółdzielczym w Roźwienicy.
 9. Przedstawienie Wystąpienia polustracyjnego.
 10. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową Protokołu z przyjęcia Oświadczeń Członków Rady Nadzorczej w sprawie kwalifikacji.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  –     zatwierdzenie sprawozdania  finansowego za 2016r.,
  –     zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
  –     zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2016r.,
  –     udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
  –     podział nadwyżki bilansowej – zysku netto wypracowanego w 2016r.,
  –     określenie maksymalnej sumy zobowiązań,
  –     określenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz  społecznej i kulturalnej,
  –     połączenie Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z Bankiem Spółdzielczym w Roźwienicy.

13. Wybór  delegata  na  Zgromadzenie  Regionalne  Związku  Rewizyjnego Banków  Spółdzielczych im. Franciszka  Stefczyka.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

Informuje się, że w lokalu Banku ( I piętro, pokój- sprawy organizacyjne) do wglądu członków  są wyłożone:
–         sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem za 2016r.,
–         projekty uchwał,
–         protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
–         sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

 

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Jarosławiu


ZAWIADOMIENIE

Zarząd    Banku   zawiadamia    członków    Banku, że    Wspólne    Zebranie    Grup    Członkowskich     Banku    Spółdzielczego  w   Jarosławiu   odbędzie   się   w   dniu   30  marca  2017r.  ( czwartek )   godz.  12 00   w    Sali    Konferencyjnej ( II piętro)   w   budynku  własnym  przy   ul.  Słowackiego  7  w  Jarosławiu.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedłożenie  sprawozdań   Zarządu  i  Rady  Nadzorczej  z  działalności  Banku w zakresie wykonania  uchwał  Zebrania  Przedstawicieli oraz wniosków z poprzednich  Zebrań  Grup Członkowskich.
 3. Ocena  wywiązywania  się  członków  Grup  Członkowskich  z  obowiązków wobec Banku.
 4. Omówienie  spraw,  które  mają być przedmiotem obrad  najbliższego  Zebrania  Przedstawicieli   Banku.
 5. Wybory uzupełniające Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 6. Dyskusja.
 7. Zgłoszenie  wniosków  i  postulatów  pod  adresem  Zarządu,  Rady  Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli  oraz  wyrażenie  opinii  dotyczących  działalności  Banku.
 8. Sprawy  różne,  wolne  wnioski.

Zgodnie z §37 ust 7 Statutu Zebranie Grupy Członkowskiej ma zdolność do podejmowania uchwał  bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Jarosławiu

 


Informacja o Wspólnym Zebraniu Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jarosławiu
oraz Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

W dniu 27 kwietnia 2016r. (środa) godz. 1000 w Sali Konferencyjnej (II piętro) w budynku  własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu odbyło się Wspólne Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich.
 3. Ocena wywiązywania się członków Grup Członkowskich z obowiązków wobec Banku.
 4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku.
 5. Dyskusja.
 6. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 7. Sprawy różne, wolne wnioski.

W dniu w dniu 16 czerwca 2016r. o godz. 1000  w Sali Konferencyjnej  tutejszego Banku ( II piętro)  przy ul. Słowackiego 7  w  Jarosławiu odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej i  Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku , Sprawozdania finansowego za 2015r. i Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 8. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową Protokołu z przyjęcia Oświadczeń Członków Rady Nadzorczej w sprawie kwalifikacji.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  –        zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
  –        zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2015r.,
  –        zatwierdzenie sprawozdania  finansowego za 2015r.,
  –        udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
  –        podział nadwyżki bilansowej,
  –        określenie maksymalnej sumy zobowiązań,
  –        określenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz  społecznej i kulturalnej,
 11. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka  Stefczyka.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Informacja o Wspólnym Zebraniu Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jarosławiu
oraz Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

W dniu 23.04.2015r. w Sali Konferencyjnej ( II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7  w Jarosławiu  o godzinie 10.00 odbędzie się Wspólne Zebranie Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzednich  Zebrań  Grup Członkowskich.
 3. Ocena wywiązywania się członków Grup Członkowskich z obowiązków wobec Banku.
 4. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku.
 5. Dyskusja.
 6. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 7. Sprawy różne, wolne wnioski.

W dniu 25.05.2015r. w Sali Konferencyjnej ( II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7  w Jarosławiu  o godzinie 10.00 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej i  Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku , Sprawozdania finansowego za 2014r. i  Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  –  zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
  –  zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2014r.,
  –  zatwierdzenie sprawozdania  finansowego za 2014r.,
  –  udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
  –  podział nadwyżki bilansowej,
  –  określenie maksymalnej sumy zobowiązań,
  –  określenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz  społecznej   i kulturalnej,
  –  przyjęcie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Jarosławiu,
  –  przyjęcie Zasad Ładu Korporacyjnego.

10. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych  im. Franciszka  Stefczyka.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.


Informacja o Zebraniach Grup Członkowskich Członków zamieszkałych na terenie Miasta Jarosławia, Gminy Pawłosiów i poza terenem Gminy Jarosław i Gminy Wiązownica, oraz Członków zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław i Gminy  Wiązownica i  Zebraniu  Przedstawicieli Banku  Spółdzielczego w Jarosławiu.

W dniu 16.04.2014r. w Sali Konferencyjnej (II piętro) w budynku własnym przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu odbędą się Zebrania Grup Członkowskich:
– o godz. 1000  Członków zamieszkałych na terenie Miasta Jarosławia, Gminy Pawłosiów i poza terenem Gminy Jarosław i Gminy Wiązownica oraz
– o godz. 1200  Członków zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław i Gminy Wiązownica.

Porządek Zebrań:

 1. Rozpatrzenie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli  Banku.
 2. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku i wykonania  uchwał  Zebrania Przedstawicieli, oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grup Członkowskich.
 3. Dyskusja.
 4. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli
 5. Sprawy  różne,  wolne  wnioski.

W dniu 12 .06.2014r. o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej tutejszego Banku (II piętro) przy ul. Słowackiego 7 w Jarosławiu odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad i Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej i  Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku , Sprawozdania finansowego za 2013r. i Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, oraz Informacji o przeprowadzonej Lustracji Ustawowej.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

–        zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
–        zatwierdzenie sprawozdania  finansowego za 2013r.,
–        udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
–        podział nadwyżki bilansowej,
–        określenie maksymalnej sumy zobowiązań,
–        określenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz  społecznej i kulturalnej,
–        przyjęcie informacji o realizacji wniosków wynikających z Protokołu Lustracji Ustawowej.

10. Wybór Członków Rady Nadzorczej.
11. Wybór delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych  im. Franciszka Stefczyka.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU O STOSOWANIU ,,ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH’’ WYDANYCH PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Jarosławiu i jego organy w zakresie swoich kompetencji wprowadził: Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, uchwalone uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014, stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.

            ,,Zasady Ładu Korporacyjnego’’ stanowią zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych,   a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

            Główne postanowienia ,,Zasad Ładu Korporacyjnego’’, które zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

 1. § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

,, zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego’’.

Uzasadnienie: W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz poszczególne regulaminy funkcjonowania organów statutowych obowiązujące w Banku regulują przebieg i udział w pracach organu stanowiącego w sposób kompleksowy. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii i zakazem przemieszczania się i gromadzenia Bank wprowadził możliwość zdalnego udziału w obradach organu stanowiącego. Dotychczas Bank Spółdzielczy w Jarosławiu nie stosował takiej formy udziału w pracach organów statutowych ze względu na ograniczony dostęp członków Banku do elektronicznych urządzeń komunikacji oraz ze względu na niewielki obszar działania. 

W trosce o zdrowie i życie członków, Bank wprowadził możliwość zdalnego udziału członków Banku w pracach jego organów statutowych. Zdalny tryb pracy organów statutowych będzie stosowany tylko w trybie nadzwyczajnym. O przyjęciu tego trybu będzie decydować Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku.                                                                        

 1. § 12 ust. 1 i 2 w części dotyczącej dokapitalizowania i dofinansowania przez udziałowców.

Uzasadnienie: Obowiązujące przepisy Ustawy Prawo spółdzielcze i spółdzielczy charakter tut. Banku nie dają możliwości uczynienia odpowiedzialnym udziałowców za niezwłoczne dokapitalizowanie lub wsparcie finansowe Banku. W przypadku tut. Banku, w którym udziałowcami są głównie osoby fizyczne, nałożenie na nich obowiązku udzielenia wsparcia finansowego jest niewykonalne. W związku z powyższym Bank postanowił nie stosować zasad określonych w tych przepisach.

 1. § 22 ust. 1 dotyczący niezależnych członków organu nadzorującego (Rady Nadzorczej):

Uzasadnienie: Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, do organów spółdzielni mają prawo być wybierani jej członkowie, osoby będące członkami Rady Nadzorczej podlegają ustawowym ograniczeniom dotyczącym niezależności, członkowie Rady Nadzorczej powinni ponadto być, w związku z pozostałymi zasadami Polityki, zdolni do niezależnego osądu. W związku z powyższymi uwarunkowaniami Bank uznaje, iż zasady określone w przytoczonych przepisach, dot. niezależności członków organu nadzorującego stosowane będą według zasad przyjętych przez Bank:

,,1. Do składu Rady Nadzorczej wybierani są udziałowcy Banku, zgodnie z Prawem spółdzielczym.

 1. W składzie Rady Nadzorczej jest zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych. Realizowane jest to poprzez respektowanie zasady maksymalnego udziału 1/5 pracowników Banku w Radzie Nadzorczej, zapewnia się brak powiązań członków Rady Nadzorczej z Bankiem w ten sposób, że w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku lub będące pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej, a także zasady, że kandydaci i członkowie Rady Nadzorczej poddawani są procesowi oceny, uwzględniającemu ocenę niezależności związanej ze stanowiskami zajmowanymi w przeszłości i obecnie w Banku lub innych podmiotach, w tym badających sprawozdania finansowe Banku.’’
 1. Rozdział 9 ,,Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta’’ ,,Zasad Ładu Korporacyjnego’’

Uzasadnienie: W związku z tym, że Bank nie wykonuje działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, tj. Bank nie realizuje transakcji finansowych na zlecenie i ryzyko klienta – Bank Spółdzielczy w Jarosławiu nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu

Załączniki:

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym
Ocena stosowania zasad ładu korp
Struktura organizacyjna
Dz_Urz_KNF_poz_17

Załącznik do Uchwały nr 84 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 15.12.2022r.
Załącznik do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Jarosławiu z dnia 20.12.2022r.

 

Polityka informacyjna
Banku Spółdzielczego w Jarosławiu

1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu, zwanego dalej Bankiem zatwierdza i weryfikuje Politykę informacyjną w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu, zwaną w dalszej części Polityką.
2. Niniejsza Polityka zawiera zakres i metody ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym, zgodnie z:

a) Rozporządzeniem 2019/876 zmieniającym Rozporządzenie 575/2013 UE, zwanym dalej Rozporządzeniem CRR II,
b) Rozporządzeniem 1423/2013 UE,
c) Ustawą Prawo bankowe, ze szczególnym uwzględnieniem art. 111a i art. 111b,
d) Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08 czerwca 2021r. w sprawie zarządzania ryzykiem (…),
e) Zasadami ładu korporacyjnego KNF,
f) Rekomendacją „M” KNF,
g) Rekomendacją „P” KNF,
h) Rekomendacją „Z” KNF,
i) Ustawą o ochronie danych osobowych,
j) Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) dotyczącymi zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi.

3. Informację o dostępie do informacji podlegających ujawnieniom Bank udostępnia w sposób ogólnie dostępny w miejscu wykonywania czynności, tj. wywieszając na tablicy ogłoszeń we wszystkich placówkach Banku. Wzór informacji zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
4. Polityka informacyjna Banku reguluje: zakres ogłaszanych informacji, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania, zasady zatwierdzania i weryfikacji ogłaszanych informacji oraz zasady weryfikacji niniejszej Polityki.

§ 2

Niniejsza Polityka określa w szczególności:

1. Wytyczne dotyczące zasad i metod ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym.
2.Zakres zadań i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji, o których mowa w ust.1.

2. Podstawowe definicje

§ 3

Ilekroć w Polityce jest mowa o:

1. Banku – mowa o Banku Spółdzielczym w Jarosławiu.
2. Zarząd – Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.
3. Rada Nadzorcza – Rada Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.
4. Banku Zrzeszającym – mowa o Banku BPS SA.
5. Spółdzielni SOI – Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
6. Mała i niezłożona instytucja – oznacza Bank, który na mocy decyzji KNF został uznany za spełniający kryteria określone w art. 4 ust. 1 pkt 145 Rozporządzenia CRR II.
7.Instytucja nienotowana – oznacza instytucję, która nie wyemitowała papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym któregokolwiek państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
8. Jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć elementy struktury organizacyjnej, działające dla osiągnięcia celów strategicznych Banku. W Banku jednostkami organizacyjnymi są Centrala i Oddziały
9.Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć wewnętrzne elementy struktury jednostek organizacyjnych. W Banku komórkami organizacyjnymi są: Filie, Punkty Obsługi Klienta, zespoły, stanowiska pracy.
10. Miejscu wykonywania czynności – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Banku oraz komórki organizacyjne wchodzące w skład jednostek organizacyjnych, takie jak Filie, Punkty Obsługi Klienta.
11. Centrali – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Banku, usytuowaną w siedzibie Banku w Jarosławiu ul. Słowackiego 7, realizującą kluczowe dla całości Banku zadania merytoryczne i organizacyjne oraz nadzorującą ich wykonanie w stosunku do pozostałych jednostek organizacyjnych Banku.
12. Adekwatność kapitałowa – wymagany poziom kapitału niezbędny na pokrycie wszystkich istotnych rodzajów ryzyka występujących w Banku.
13. Obszar geograficzny – obszar działania Banku określony w Statucie Banku.
14. Strona internetowa – strona www.bsjaroslaw.pl.
15. IOD – Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Zarząd na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Zasady ujawniania informacji

§ 4

Bank jest zobowiązany do ogłaszania, w sposób ogólnie dostępny wszystkim zainteresowanym, w miejscu wykonywania czynności, informacji na temat dostępu do informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dla wszystkich obszarów działania Banku.

§ 5

W celu ustalenia zasad dostępu do informacji, o których mowa w §4 Zarząd oraz Rada Nadzorcza Banku zatwierdza Politykę informacyjną.

§ 6

Polityka informacyjna określa zakres, formę, miejsce i zasady dostępu do informacji, a w szczególności:

1. Zakres ogłaszanych informacji określonych na podstawie regulacji zewnętrznych wymienionych §1 niniejszej Polityki.
2. Częstotliwość – określona w załączniku nr 1 do niniejszej Polityki, zależna od wymagań określonych w regulacjach wymienionych w §1 niniejszej Polityki. Bank ujawnia informacje ilościowe co najmniej raz w roku w terminie publikacji sprawozdania finansowego, a informacje jakościowe aktualizuje na bieżąco w miarę wprowadzanych zmian.
3. Formę  – w formie papierowej oraz elektronicznej, zależnie od wymagań określonych w regulacjach wymienionych w §1 niniejszej Polityki, w języku polskim.
4. Miejsce informacji, ujawnianych w formie papierowej – Centrala Banku w Jarosławiu ul. Słowackiego 7, w pokoju ds. administracyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 8°° – 15°°.
5. Miejsce ujawniania informacji elektronicznych: strona internetowa Banku, www.bsjaroslaw.pl
6. Zasady zatwierdzania i weryfikowania informacji, podlegających ogłaszaniu, a nie ujętych w sprawozdaniu finansowym.
7. Zasady funkcjonowania danych archiwalnych – za okres minimum 5 lat.

§ 7

1. Każda jednostka organizacyjna Banku ma obowiązek wywiesić Zasady dostępu do Polityki informacyjnej na tablicy ogłoszeń do dnia 31 grudnia roku, za który ujawniane są informacje.
2. Wzór Zasad dostępu do Polityki informacyjnej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

§ 8

1. Projekt Polityki informacyjnej Banku oraz jej zmiany opracowuje Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz.
2. Za opracowanie Polityki informacyjnej odpowiada Prezes Zarządu.
3. Zarząd i Rada Nadzorcza zatwierdza Politykę informacyjną Banku oraz sprawuje nadzór nad jej realizacją.

§ 9

1. Weryfikacja Polityki informacyjnej odbywa się do końca grudnia każdego roku na podstawie informacji przygotowanej przez Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz.
2. Weryfikacja oraz zmiany Polityki informacyjnej podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku.

§ 10

1. Na podstawie zatwierdzonej przez Zarząd i Radę Nadzorczą Polityki informacyjnej Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz we współpracy z pozostałymi wyznaczonymi komórkami organizacyjnymi Banku opracowuje komplet informacji podlegających ujawnieniu.
2. Zestawienie zakresu informacji podlegających ujawnieniom wraz z przypisaniem komórek odpowiedzialnych za ich przygotowanie zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.
3. Informacje ilościowe, o których mowa w ust. 1 muszą być udostępnione wszystkim zainteresowanym najpóźniej w terminie publikacji sprawozdania finansowego Banku, natomiast informacje o charakterze jakościowym (opisowe) powinny podlegać bieżącej aktualizacji.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3 podlegają weryfikacji przez Członka Zarządu ds. finansowo-księgowych i sprawozdawczości oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
5.Bank począwszy od 2021r. tworzy bazę archiwalną ujawnianych informacji, obejmującą minimum 5 lat wstecz.

§ 11

Ujawniane informacje powinny spełniać następujące wymogi:

1. Kompleksowość obrazu profilu ryzyka Banku.
2. Przydatność i aktualność,  pozwalające ocenić bezpieczeństwo i stabilność działań Banku.
3. Wiarygodność, odzwierciedlająca ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji.
4. Porównywalność, umożliwiająca ocenę pozycji finansowej i wyniku finansowego Banku względem innych banków.
5. Istotność, przydatność do oceny ryzyka Banku.

§ 12

1. Bank może przy ujawnianiu informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej pominąć te, które uzna za poufne lub chronione.
2. Z wnioskiem o zaniechanie ujawniania informacji z podaniem przyczyny występuje do Zarządu Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz.
3. Zarząd i Rada Nadzorcza na podstawie przeglądu adekwatności prezentowanych informacji   podejmuje decyzję o zaniechaniu ujawniania informacji, którą uzna za poufną lub chronioną.

4. Zakres zadań i odpowiedzialności w procesie ujawniania informacji

§ 13

W procesie ujawniania informacji uczestniczą:

1. Zebranie Przedstawicieli, zatwierdzające sprawozdanie finansowe Banku.
2. Rada Nadzorcza, zatwierdzająca niniejszą Politykę. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad realizacją niniejszej Polityki oraz dokonuje jej okresowego przeglądu.
3. Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i realizację Polityki informacyjnej, przedstawia w sposób syntetyczny Radzie Nadzorczej informacje w tym zakresie. Zarząd zatwierdza informacje podlegające ogłoszeniu. Bezpośredni nadzór nad opracowaniem i realizacją Polityki informacyjnej Banku sprawuje Prezes Zarządu.
4. Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz, odpowiedzialne za opracowanie Polityki informacyjnej oraz realizację zadań związanych z ujawnianiem informacji.
5.  Stanowisko ds. zgodności, przeprowadzające weryfikację zmian w Polityce informacyjnej oraz informacji podlegających ujawnieniu na podstawie zapisów niniejszej Polityki.
6. Pozostałe jednostki i komórki organizacyjne, zobowiązane do przekazywania informacji podlegających ujawnieniu.

§ 14

Realizacja niniejszej Polityki poddawana jest okresowo audytowi wewnętrznemu, który wykonywany jest przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

5. Zakres ujawnianych informacji

§ 15

Bank ujawnia:

1) Zasady zarządzania ryzykami istotnymi oraz systemu kontroli wewnętrznej na podstawie
Ustawy Prawo bankowe oraz Rozporządzenia CRR II,
2) Informacje wymagane przez Rekomendację „P”
3) Na podstawie Rekomendacji „M” – informację o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym), oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości.
4) Informację (na podstawie Rekomendacji „M”)  o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku.
5) Informacje określone w art. 111, art. 111 a i art. 111 b Ustawy Prawo bankowe,
6) Informacje wymagane przez Zasady ładu korporacyjnego,
7) Informacje wymagane przez Ustawę o ochronie danych osobowych,
8) Inne informacje wymagane przez Rekomendacje nadzorcze KNF oraz Wytyczne EUNB.

§ 16

Zakres informacji ujętych w § 15 wraz z przypisaniem komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich opracowanie oraz miejscem i terminem publikacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej Polityki.

6. Postanowienia końcowe

§ 17

1. Niniejsza Polityka podlega ocenie przez Zarząd i Radę Nadzorczą pod względem:

a. Adekwatności ujawnianych informacji,
b. Istotności ujawnianych informacji,
c. Zachowania poufności,
d. Częstotliwości ujawniania,
e. Kompletności,
f. Dostosowania do profilu ryzyka.

2.  Polityka wchodzi w życie po podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.


ZARZĄD 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU

RADA NADZORCZA
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU


Załączniki:

Załącznik nr 2 do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu
Załącznik nr 1 do Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu

Załącznik do Uchwały Nr 217 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 16.12.2021r.
Załącznik do Uchwały Nr 11 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 17.12.2021r


Polityka unikania konfliktów interesów w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu

 1. Postanowienia ogólne

§1

 1. Rada Nadzorcza i Zarząd Banku zatwierdza Politykę zarządzania ładem korporacyjnym, z uwzględnieniem unikania konfliktów interesów.
 2. W ramach dokumentów wykonawczych do Polityki zarządzania ładem korporacyjnym Zarząd zatwierdza Politykę unikania konfliktów interesów w Banku Spółdzielczym  w Jarosławiu, zwaną dalej Polityką.

§2

Niniejsza Polityka została opracowana w oparciu o zapisy:

 1. Ustawy Prawo bankowe,
 2. Ustawy Prawo spółdzielcze,
 3. Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 4. Zasady Ładu Korporacyjnego,
 5. Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego,
 6. Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego,
 7. Metodyki BION,
 8. Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF
 9. Kodeku pracy,
 10.  Inne

§3

Przez pojęcia stosowane w niniejszej Polityce rozumie się:

 1. Bank – Bank Spółdzielczy w Jarosławiu,
 2. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Jarosławiu,
 3. Zarząd – Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarosławiu,
 4. Zespół organizacyjno – administracyjny – komórka organizacyjna Banku odpowiedzialna za realizację zadań związanych z rekrutacją, zatrudnianiem i oceną okresową pracowników,
 5. Stanowisko ds. zgodności – Komórka organizacyjna pełniąca funkcję zgodności,
 6. Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz – komórka organizacyjna Banku, gromadząca dane i raportująca w sprawie ryzyka operacyjnego,
 7. Konflikt interesów – według unijnej dyrektywy konflikt interesów obejmuje co najmniej każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej (…) biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
 8. Mobbing – oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników;
 9. Powiązanie personalne – na podstawie zapisów Ustawy Prawo spółdzielcze, pokrewieństwo lub powinowactwo w linii prostej oraz w drugiej linii bocznej;
 1. Źródła powstawania konfliktów interesów

§4

Podstawowe źródła powstawania konfliktów interesów stanowią:

 1. Członkowie organów statutowych,
 2. Pracownicy,
 3. Klienci,
 4. Kontrahenci

§5

Podstawowe przyczyny powstawania konfliktów interesów:

 1. Powiązania personalne,
 2. Działalność dodatkowa – poświęcanie niewystarczającej ilości czasu na realizację zadań w Banku,
 3. Działalność konkurencyjna w stosunku do działalności Banku,
 4. Działalność konkurencyjna w stosunku do klientów Banku,
 1. Nierówne traktowanie.

§6

 1. Konflikt interesów może powstać na styku:

 

Członkowie organów statutowych

Pracownicy

Klienci

Kontrahenci

Członkowie organów statutowych

 Powiązania personalne

 Powiązania personalne

 Powiązania personalne,

Działalność konkurencyjna

 Powiązania personalne,

Działalność konkurencyjna

Pracownicy

 Powiązania personalne

 Powiązania personalne

 Powiązania personalne,

Działalność konkurencyjna

 Powiązania personalne,

Działalność konkurencyjna

Klienci

 Powiązania personalne,

Działalność konkurencyjna

 Powiązania personalne,

Działalność konkurencyjna

 Działalność konkurencyjna

 Działalność konkurencyjna

Kontrahenci

 Powiązania personalne,

Działalność konkurencyjna

 Powiązania personalne,

Działalność konkurencyjna

 Działalność konkurencyjna

 Działalność konkurencyjna

       2. Bank z uwagi na ochronę swoich interesów oraz konieczność przestrzegania prawa zarządza konfliktem interesów:

1) rzeczywistym,
2) potencjalnym,
3) postrzeganym

 1. Opis działań w celu uniknięcia konfliktów interesów

§7

W celu unikania konfliktów interesów wynikających z powiązań personalnych Bank podejmuje odpowiednie działania w następujących obszarach:

 1. Rada Nadzorcza,
 2. Zarząd,
 3.  Pracownicy

§8

Działania w celu unikania konfliktów interesów na poziomie Rady Nadzorczej Banku:

 1. Wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej oraz oceny kolegialnej rady nadzorczej,
 2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

§9

Działania w celu unikania konfliktów interesów na poziomie Zarządu Banku:

 1. Wprowadzenie odpowiednich zapisów w Regulaminie działania Zarządu, wprowadzających zasadę, że w przypadku powiązań personalnych występujących  w Zarządzie uchwały/decyzje Zarządu nie mogą być podejmowane w składzie dwuosobowym gdzie obecne są tylko osoby powiązane personalnie.
 2. Odpowiednia konstrukcja oceny pierwotnej i wtórnej odpowiedniości członków Zarządu, między innymi pod kątem powiązań personalnych oraz czasu poświęcanego na pracę w Banku, 
 3. Przeprowadzanie przez Radę Nadzorczą oceny pierwotnej i wtórnej członków Zarządu, uwzględniającej unikanie konfliktów interesów,
 4. Zapewnienie odpowiedniej struktury organizacyjnej, tak aby osoby powiązane personalnie nie podlegały sobie w trybie organizacyjnym,
 5. Odpowiedni podział zadań w Zarządzie,
 6. Konstrukcja pełnomocnictw oraz upoważnień, wyłączających możliwość podejmowania decyzji lub zawierania umów wspólnie przez osoby powiązane personalnie,
 7. Opracowanie zasad kontroli wewnętrznej, tak aby osoby powiązane personalnie nie podlegały sobie w trybie kontroli,
 8. System kontroli wewnętrznej – zapewnienie kontroli przestrzegania zasad unikania konfliktów interesów.
 9. Wyłączanie z głosowania osób, których dotyczy sprawa.

§10

Działania w celu unikania konfliktów interesów na poziomie pracowników Banku:

 1. Zapewnienie odpowiedniej struktury organizacyjnej, tak aby osoby powiązane personalnie nie podlegały sobie w trybie organizacyjnym,
 2. Odpowiedni podział zadań uwzględniony w zakresie czynności,
 3. Konstrukcja pełnomocnictw oraz upoważnień, wyłączających możliwość podejmowania decyzji lub zawierania umów wspólnie przez osoby powiązane personalnie,
 4. Opracowanie zasad kontroli wewnętrznej, tak aby osoby powiązane personalnie nie podlegały sobie w trybie kontroli, tj. nie weryfikowały oraz nie testowały stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej,
 5. System kontroli wewnętrznej – zapewnienie kontroli przestrzegania zasad unikania konfliktów interesów,
 6. Wyłączanie z głosowania osób, których dotyczy sprawa,
 7. W przypadku pracowników kredytowych, zajmujących się dodatkową działalnością wyłączanie ich z procesów decyzyjnych dotyczących ich kontrahentów oraz konkurentów, będących klientami Banku,
 8. Wprowadzenie zakazu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności bankowej,
 9. Wprowadzenie obowiązku informowania przez pracowników pracownika Zespołu organizacyjno-administracyjnego o wszystkich zmianach mogących stanowić powiązanie personalne oraz o podjęciu dodatkowego zatrudnienia poza bankiem.
 10. Stosowanie zasady różnorodności,
 11. Zakaz stosowania mobbingu w miejscu pracy,
 12. Wprowadzenie obowiązku informowania bezpośrednich przełożonych o stwierdzonych przypadkach występowania konfliktu interesów,
 13. Wprowadzenie obowiązku informowania pracownika Zespołu organizacyjno-administracyjnego o możliwości wystąpienia konfliktów interesów.

§11

 1. Powiązania personalne to związki, stosunki, relacje personalne o różnym charakterze, które występują między osobami fizycznymi w warunkach gospodarczych. Powiązania personalne dotyczą relacji między podmiotami o charakterze rodzinnym, majątkowym oraz wynikającym ze stosunku pracy.
 2. Bank dąży do wyeliminowania ryzyka operacyjnego, wynikającego z powiązań personalnych osób, których zakres obowiązków jest kluczowy z punktu widzenia występującego w Banku ryzyka.
 3. W Banku są określone akceptowalne zależności służbowe w związku z występowaniem powiązań personalnych, w tym powiązania personalne pomiędzy pracownikami w przypadku, gdy nie zachodzi pomiędzy nimi bezpośrednia podległość służbowa, lub nie mają wzajemnego wpływu na zakres i realizację swoich obowiązków.
 4. W Banku za powiązania personalne uznaje się powiązania o charakterze rodzinnym wynikające z małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
 5. Weryfikacja powiązań personalnych osób zatrudnionych w Banku na wszystkich stanowiskach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników pełniących kluczowe funkcje lub stanowisk kierowniczych, ma na celu unikanie nieprawidłowości w procesie decyzyjnym.
 6. W przypadku zaistnienia powiązań personalnych pomiędzy pracownikami, Bank podejmuje stosowne działania mające na celu wyeliminowanie ryzyka operacyjnego, które mogłoby prowadzić do nadużyć ze strony pracowników.
 7. Pracownicy Banku składają oświadczenie dotyczące powiązań personalnych z pracownikami i członkami organów, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
 8. Pracownik zobowiązany jest powiadomić Bank (pracodawcę) o zaistnieniu powiązań personalnych w trakcie trwania stosunku pracy.
 9. Zespół organizacyjno – administracyjny na bieżąco dokonuje analizy powiazań personalnych na podstawie złożonych oświadczeń, w przypadku powstania wątpliwości sprawa konsultowana jest ze Stanowiskiem ds. zgodności.
 10. W przypadku wystąpienia powiązań personalnych Zespół organizacyjno – administracyjny informuje Zarząd o zaistniałej sytuacji.

§12

 1. W przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi z Bankiem, w tym z podmiotami zależnymi od Banku, wpływającymi w istotny sposób na sytuację finansową lub prawną Banku lub prowadzącymi do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem Banku, wprowadza się zasadę uzyskania zgody Rady Nadzorczej lub Zebrania Przedstawicieli Banku dla takiej transakcji zgodnie ze Statutem Banku.
 2. Wprowadza się zasadę:
 • uzyskania zgody Rady Nadzorczej oraz Zarządu na transakcję z podmiotami powiązanymi z Członkiem organu lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku, zgodnie z art. 79a ust. 3 Prawa bankowego;
 • stosowania odrębnych procedur zawierania transakcji (np. regulaminy wewnętrzne) z podmiotami powiązanymi z Członkiem organu;
 • decyzje dotyczące Członków organów Banku lub podmiotów powiązanych z Członkiem organu, zapadają w głosowaniu tajnym, bez obecności tej osoby.
 1. Podział zadań w ramach zarządzania ryzykiem konfliktu interesów

§13

W procesie zarządzania ryzykiem wystąpienia konfliktów interesów uczestniczą:

 1. ZP,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd,
 4. Prezes Zarządu,
 5. Członek Zarządu ds. handlowych,
 6. Zespół organizacyjno – administracyjny,
 7. Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz,
 8. Stanowisko ds. zgodności.

§14

Podstawowe zadania ZP:

 1. Zatwierdzenie Statutu Banku,
 2. Przyjęcie procedury dotyczącej oceny pierwotnej i wtórnej członków rady nadzorczej,
 3. Wybór członków rady nadzorczej zgodnie z zasadą unikania konfliktów interesów – ocena pierwotna,
 4. Ocena członków rady nadzorczej – ocena wtórna.

§15

Podstawowe zadania Rady Nadzorczej:

 1. Zatwierdzenie procedury oceny odpowiedniości członków zarządu,
 2. Wybór członków zarządu – ocena pierwotna,
 3. Ocena wtórna członków zarządu,
 4. Zatwierdzenie Regulaminu działania Zarządu,
 5. Zatwierdzenie Polityki unikania konfliktów interesów,
 6. Zatwierdzenie zasad kontroli wewnętrznej,
 7. Ocena zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 8. Zatwierdzenie planu działania Stanowiska ds. zgodności.
 9. Okresowa ocena przestrzegania Polityki unikania konfliktów interesów na podstawie informacji otrzymanych od Zarządu.

§16

Podstawowe zadania Zarządu Banku:

 1. Zapewnienie odpowiedniej organizacja pracy Banku,
 2. Organizacja podziału zadań z uwzględnieniem unikania konfliktów interesów,
 3. Nadawanie pełnomocnictw, upoważnień, tak aby osoby spokrewnione lub spowinowacone nie podejmowały wspólnie decyzji, nie zawierały umów w imieniu Banku,
 4. Zatwierdzanie procedur podejmowania decyzji kredytowych,
 5. Organizacja systemu kontroli, tak aby osoby powiązane personalnie nie podlegały sobie w trybie kontroli,
 6. Zatwierdzanie matrycy funkcji kontroli,
 7. Wprowadzanie Polityki unikania konfliktów interesów,
 8. Przeprowadzenie oceny przestrzegania Polityki unikania konfliktów interesów oraz przekazywanie wyników ww. oceny Radzie Nadzorczej,
 9. Ocena ryzyka operacyjnego,
 10. Analiza wyników kontroli wewnętrznej,
 11. Zatwierdzenie procedury zarządzania kadrami, w tym oceny okresowej pracowników,
 12. Stosowanie zasady różnorodności,
 13. Zatwierdzanie zasad raportowania.

§17

Podstawowe zadania Prezesa Zarządu:

 1. Pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy,
 2. Nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym – ryzykiem operacyjnym,
 3. Nadzór nad systemem anonimowego informowania o naruszeniach przepisów zewnętrznych, procedur wewnętrznych oraz standardów etycznych,
 4. Raportowanie do Rady Nadzorczej w ww. sprawie,
 5. Nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej.

§18

Podstawowe zadania Członka Zarządu ds. handlowych:

 1. Nadzór nad realizacją Polityki unikania konfliktów interesów na styku pracownik – klient,
 2. Wyłączanie odpowiednich pracowników z procesów decyzyjnych,
 3. Odpowiednia konstrukcja pełnomocnictw, upoważnień, uprawnień do pracy w systemie IT.

§19

Podstawowe zadania Zespołu organizacyjno-administracyjnego:

 1. Gromadzenie danych o powiązaniach personalnych w aktach pracowników,
 2. Gromadzenie informacji o zatrudnieniu pracowników w innych miejscach poza Bankiem,
 3. Realizacja procesu rekrutacji oraz okresowej oceny pracowników z uwzględnieniem zasady różnorodności oraz Polityki unikania konfliktów interesów,
 4. Opracowanie odpowiednich zakresów czynności, pełnomocnictw, upoważnień itp.,
 5. Zapoznawanie pracowników z postanowieniami niniejszej Polityki.

§20

Podstawowe zadania Stanowiska zarządzania ryzykami i analiz:

 1. Gromadzenie informacji o zdarzeniach ryzyka operacyjnego, których źródłem jest konflikt interesów,
 2. Raportowanie w sprawie ryzyka operacyjnego.

§21

Podstawowe zadania Stanowiska ds. zgodności:

 1. W celu ewidencji zdarzeń wypełniających znamiona konfliktu interesów w Banku Stanowisko ds. zgodności prowadzi Rejestr.
 2. Wpisowi do Rejestru podlegają:
 3. oświadczenia pracowników lub członków organów Banku co do możliwości wystąpienia konfliktu interesów;
 4. informacje o zdarzeniach lub okolicznościach wskazujących występowanie konfliktu interesów lub ryzyko jego wystąpienia,
 5. zgody Rady Nadzorczej na podejmowanie dodatkowej działalności przez członków Zarządu,
 6. oświadczenia, informacje i zgody, o których mowa w pkt a i c, prowadzone są w Rejestrze odrębnej ewidencji.
 7. Ujawnieniu w oświadczeniach wymienionych w ust. 2 pkt. a podlegają:
 • interesy gospodarcze mogące stanowić źródło konfliktu interesów w tym: posiadane akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego, inne prawa własności i udziały oraz inne interesy gospodarcze związane z klientami, prawa własności intelektualnej, kredyty udzielone przez bank spółce należącej do pracowników;
 • członkostwo w organie, bądź prawo własności organu lub podmiotu mającego sprzeczne interesy, w tym fakt zatrudnienia w takim podmiocie w okresie ostatnich 5 lat;
 • prowadzenie działalności gospodarczej w imieniu własnym;
 • inne zatrudnienie oraz poprzednie zatrudnienie w niedawnej przeszłości (np. w ostatnich pięciu latach), mogące rodzić konflikt interesów, np. zatrudnienie w podmiocie klienta, który podlega decyzyjności danej osoby;
 • relacje osobiste lub zawodowe z odpowiednimi zewnętrznymi zainteresowanymi stronami (np. związki z istotnymi dostawcami, firmami doradczymi lub innymi dostawcami usług) skutkujące wyłączeniem obiektywizmu lub swobody w procesie podejmowania decyzji w związku z pełnieniem obowiązków służbowych w Banku;
 • wpływy lub relacje polityczne;
 • inne okoliczności, które mają lub mogą mieć w przyszłości wpływ na powstanie konfliktu interesów.
 1. Działania jakie Bank podjął w związku z identyfikowanym konfliktem interesów.
 2. Wzór oświadczenia Członków Zarządu / Rady / pracowników stanowi Załącznik nr 2.
 3. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Wpisy w Rejestrze nie podlegają usuwaniu/modyfikacji.
 4. Ponadto Stanowisko ds. zgodności:
 • raportuje do Rady Nadzorczej i Zarządu informacje o zaistniałych konfliktach interesów w ramach identyfikacji ryzyka braku zgodności.
 • dokonuje weryfikacji procedur w zakresie unikania konfliktów interesów, w tym niniejszej Polityki,
 • przeprowadza testowanie stosowania mechanizmów kontroli wewnętrznej w obszarze unikania konfliktów interesów,
 • przygotowuje informacje dla Zarządu i Rady Nadzorczej w celu przeprowadzenia oceny przestrzegania Polityki unikania konfliktów interesów.

§22

Podstawowe zadania pracowników w zakresie niniejszej Polityki:

 1. Zgłaszanie do pracownika Zespołu organizacyjno-administracyjnego powiązań personalnych,
 2. Informowanie pracownika Zespołu organizacyjno-administracyjnego o podjętym zatrudnieniu poza Bankiem,
 3. Zgłaszanie przypadków wystąpienia konfliktów interesów do przełożonych lub do pracownika Zespołu organizacyjno-administracyjnego.

 

 1. Postanowienia końcowe

§23

 1. Niniejsza Polityka podlega co najmniej raz w roku przeglądom przeprowadzanym przez Stanowisko ds. zgodności.
 2. Niniejsza Polityka oraz jej zmiany podlegają wprowadzeniu przez Zarząd  i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
 3. Zarząd i Rada Nadzorcza dokonują co najmniej raz w roku oceny przestrzegania zasad unikania konfliktu interesów.
 4. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszej Polityki.
 5. Polityka wchodzi w życie z dniem 01.01.2022r.

Załączniki:

Oświadczenie dotyczące powiązań personalnych
Oświadczenie o możliwości wystąpienia konfliktu interesów

Prowizje i opłaty

Koszty usług oferowanych przez Bank.

BFG

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Kursy Walut

Sprawdź aktualne kursy walut NBP

Przydatne informacje

Bankomaty

Jak dbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy? Poznaj podstawowe zasady i aktualne metody oszustw.

Karta pod kontrolą

„Kartosfera” to system, który umożliwi Ci zarządzanie kartą płatniczą online. Szybko i bezpiecznie!

Utracone dokumenty

Utraciłeś dokumenty? Kartę płatniczą? Sprawdź gdzie je zastrzec, by uniknąć ich wykorzystania przez osoby trzecie.

Formularze do pobrania

formularze do pobrania

Tutaj można pobrać formularze związane
z obsługą rachunków osobistych.

przeniesienie rachunku

Przeniesienie rachunku

Chcesz przenieść konto do naszego Banku? Formalności załatwimy za Ciebie!

Bankomaty

Bankomaty

Sprawdź, gdzie wypłacisz gotówkę
bez prowizji.

Potrzebujesz pomocy w dopasowaniu oferty?

Skontaktuj się z nami. Nasi doradcy dobiorą najkorzystniejszą ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.
Skorzystaj z formularza i napisz do nas. Zadzwoń lub odwiedź jedną z naszych placówek.

LOGOWANIE

Obsługa informatyczna:
pn. – pt. od 8:00 – 17:00
tel. 16 628 32 08,  tel. 695 002 358.

UWAGA

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 05.04.2024r. od godziny 22:00 do godziny 16:00 dnia 06.04.2024r. w związku z pracami serwisowymi bankowość internetowa, aplikacja BSGo oraz usługi szybkich przelewów ExpressElixir, Paybynet i Blik nie będą dostępne. 
Dodatkowo w dniu 06.04.2024 usługa ExpressElixir oraz przelewów BLIK na telefon będzie niedostępna do godziny 00:00 

Za utrudnienia przepraszamy.