logo Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

Reklamacje

I N F O R M A C J A
o możliwości złożenia reklamacji/skargi

 

 Klient Banku Spółdzielczego w Jarosławiu ma możliwość złożenia reklamacji/skargi, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

1. Forma i miejsce złożenia reklamacji

 1.Klient może złożyć  reklamację, dotyczącą usług świadczonych przez Bank w następującej formie:

1)    osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku, w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
2)    telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt z numerami podanymi na stronie internetowej Banku;
3)    listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku;
4)    z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku tj. Banku tj. centrala-bs.jaroslaw@bankbps.pl;

2.Reklamacje dotyczące operacji finansowych Bank przyjmuje wyłącznie w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-mail: centrala-bs.jaroslaw@bankbps.pl;

3. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę klienta,
2) adres korespondencyjny,
3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta,
4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń,
5) własnoręczny podpis klienta.

4. Dodatkowo w celu ułatwienia identyfikacji klienta, formularz reklamacji może zawierać następujące dane: PESEL, NIP lub REGON.
5. Treść reklamacji złożonej w formie elektronicznej powinna zawierać dane określone w ust. 3 pkt. 1 – 4.
6. Reklamacja dotycząca transakcji płatniczej powinna dodatkowo zawierać:

1) imię i nazwisko użytkownika karty,
2) numer karty,
3) numer rachunku Karty,
4) datę i kwotę reklamowanej transakcji płatniczej,
5) miejsce dokonania reklamowanej transakcji płatniczej (nazwa placówki, miasto, państwo).

7. Na żądanie Klienta Bank potwierdzi pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Klientem fakt złożenia przez niego reklamacji.
8. Bank może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

 2. Miejsce złożenia reklamacji

1. Reklamacje mogą być wnoszone przez klienta we wszystkich placówkach Banku zajmujących się obsługą klienta.
2. Odpowiednie adresy oraz numery telefonów umożliwiające złożenie reklamacji dostępne są w placówkach Banku lub na stronie internetowej Banku – www.bsjaroslaw.pl
3. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji, chyba, że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób procedowania z reklamacją.

 3. Termin rozpatrzenia reklamacji

1.Bank rozpatruje  reklamację i udziela odpowiedzi dotyczącą świadczonych przez Bank usług płatniczych nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, w przypadku pozostałych reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
2.W szczególnie skomplikowanych przypadkach, termin o którym mowa w ust.1 może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji dotyczących świadczonych przez Bank usług płatniczych, w przypadku pozostałych reklamacji do 60 dni kalendarzowych.

3.  W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin określony w ust.1 nie może zostać dotrzymany, Bank informuje Klienta o:

1) przyczynie opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji ,
2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia zastrzeżeń klienta,
3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust.2.

 4. Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu  reklamacji

Bank udziela odpowiedzi na  reklamację Klienta:

1) w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Klienta,
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail zarejestrowany w systemie Banku lub podany w treści skargi/reklamacji, o ile Klient wnioskował o udzielenie odpowiedzi w tej formie.

5. Odwołanie od decyzji Banku

1. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Klient może:

1) zwrócić się do Zarządu Banku o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi;
2) zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich (Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta);
3) skorzystać z instytucji mediacji albo sądu polubownego przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich i/lub przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, na zasadach określonych w regulaminach tych instytucji, dostępnych na stronach: www.zbp.pl oraz www.knf.gov.pl ;
4) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
5) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

2. Bank informuje, że:

1) organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumenta jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,
2) organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Wszystkie reklamacje są rozpatrywane przez Bank z największą starannością i w możliwie jak najkrótszym czasie.

LOGOWANIE

Obsługa informatyczna:
pn. – pt. od 8:00 – 17:00
tel. 16 628 32 08,  tel. 695 002 358.

UWAGA

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 05.04.2024r. od godziny 22:00 do godziny 16:00 dnia 06.04.2024r. w związku z pracami serwisowymi bankowość internetowa, aplikacja BSGo oraz usługi szybkich przelewów ExpressElixir, Paybynet i Blik nie będą dostępne. 
Dodatkowo w dniu 06.04.2024 usługa ExpressElixir oraz przelewów BLIK na telefon będzie niedostępna do godziny 00:00 

Za utrudnienia przepraszamy.