logo Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

Indywidualne Konto Emerytalne - IKE

5,0% na lokacie 12-miesięcznej
bez podatku!

% podatku

5% w stosunku rocznym

na dobrą emeryturę

Indywidualne Konto Emerytalne służy do gromadzenia pieniędzy na dodatkową emeryturę

 Jedną z głównych zalet Indywidualnego Konta Emerytalnego jest zwolnienie z 19 % podatku od zysków kapitałowych. Oznacza to, że podatek nie będzie nam pomniejszał przyszłej emerytury, pod warunkiem, że nie wycofamy swoich pieniędzy przed upływem 60 roku życia. Posiadaczem IKE może być osoba, która ukończyła 16 lat i uzyskuje dochody z pracy na podstawie umowy o pracę. Oprocentowanie środków na POL-IKE od 01.10.2022r. wynosi 5 % w stosunku rocznym.

Co to jest POL-IKE:

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) jest jednym ze sposobów oszczędzania na dodatkową emeryturę. Podlega przepisom Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, która obowiązuje od 1 września 2004 r.

Na czym polega ulga podatkowa w POL-IKE:

Zyski z inwestowania środków gromadzonych na IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, tzn. nie są pomniejszone o 19% podatku kapitałowego, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.

Gdzie można otworzyć POL-IKE:

IKE można otworzyć w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Jaka jest minimalna kwota wpłaty :

Bank nie określa minimalnej kwoty wpłaty.

Kto może zostać uczestnikiem POL-IKE:

Uczestnikiem IKE może być każdy, kto ukończył 18 lat, bez konieczności świadczenia pracy przez taką osobę. Dodatkowo uczestnikami mogą być osoby w wieku 16–18 lat, jeżeli są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Czy można utracić prawo do otwarcia rachunku POL-IKE:

Utratę praw do otwarcia rachunku IKE  powoduje jedynie wypłata środków z posiadanego IKE po ukończeniu 60. roku życia (lub ukończeniu 55 lat w przypadku wcześniejszego uzyskania uprawnień emerytalnych). Natomiast przedterminowe wycofanie środków z IKE (określane jako dyspozycja zwrotu) nie powoduje utraty uprawnień do założenia IKE w przyszłości.

Czy można mieć więcej niż jedno POL-IKE :

Nie. Umowę o prowadzenie IKE podpisuje się tylko z jedną instytucją prowadzącą IKE, a osoba gromadząca oszczędności na więcej niż jednym IKE zostanie pozbawiona 75% uzyskanego na każdym z tych kont dochodu.

Jaka jest minimalna kwota wpłaty?
Indywidualne Konto Emerytalne służy do gromadzenia pieniędzy na dodatkową emeryturę. Jedną z głównych zalet Indywidualnego Konta Emerytalnego jest zwolnienie z 19 % podatku od zysków kapitałowych. Oznacza to, że podatek nie będzie nam pomniejszał przyszłej emerytury, pod warunkiem, że nie wycofamy swoich pieniędzy przed upływem 60 roku życia. Posiadaczem IKE może być osoba, która ukończyła 16 lat i uzyskuje dochody z pracy na podstawie umowy o pracę. Oprocentowanie środków na POL-IKE od 01.10.2022r. wynosi 5 % w stosunku rocznym.

Co to jest POL-IKE ?
Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) jest jednym ze sposobów oszczędzania na dodatkową emeryturę. Podlega przepisom Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, która obowiązuje od 1 września 2004 r.

Na czym polega ulga podatkowa w POL-IKE ?
Zyski z inwestowania środków gromadzonych na IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, tzn. nie są pomniejszone o 19% podatku kapitałowego, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.

Gdzie można otworzyć POL-IKE ?
IKE można otworzyć w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Kto może zostać uczestnikiem POL-IKE ?
Uczestnikiem IKE może być każdy, kto ukończył 18 lat, bez konieczności świadczenia pracy przez taką osobę. Dodatkowo uczestnikami mogą być osoby w wieku 16–18 lat, jeżeli są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Czy można utracić prawo do otwarcia rachunku POL-IKE?
Utratę praw do otwarcia rachunku IKE  powoduje jedynie wypłata środków z posiadanego IKE po ukończeniu 60. roku życia (lub ukończeniu 55 lat w przypadku wcześniejszego uzyskania uprawnień emerytalnych). Natomiast przedterminowe wycofanie środków z IKE (określane jako dyspozycja zwrotu) nie powoduje utraty uprawnień do założenia IKE w przyszłości.

Czy można mieć więcej niż jedno POL-IKE ?
Nie. Umowę o prowadzenie IKE podpisuje się tylko z jedną instytucją prowadzącą IKE, a osoba gromadząca oszczędności na więcej niż jednym IKE zostanie pozbawiona 75% uzyskanego na każdym z tych kont dochodu.

Jaka jest minimalna kwota wpłaty ?
Bank nie określa minimalnej kwoty wpłaty.

Jaka jest maksymalna kwota wpłaty ?
Ustawa przewiduje, że w danym roku kalendarzowym suma wpłat na IKE nie może przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego na dany rok. A zatem w 2020 r. uczestnik IKE będzie więc mógł wpłacić maksymalnie 15777 zł.

Czy obowiązuje warunek systematyczności wpłat ?
Nie.

Kiedy można wypłacić środki gromadzone na POL-IKE ?
Środki zgromadzone na IKE można wypłacić w każdej chwili. Aby jednak nie zapłacić podatku od zysków kapitałowych, w momencie wypłaty trzeba mieć skończone 60 lat (lub 55 lat i nabyte uprawnienia emerytalne) oraz należy spełnić jeden z warunków:

•    dokonywać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
•    dokonać ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku
o dokonanie wypłaty.

Czy po skończeniu 60 lat trzeba będzie zlikwidować swoje POL-IKE, czy też możliwe będzie kontynuowanie oszczędzania ?
Nie ma obowiązku wypłaty środków zgromadzonych na IKE po ukończeniu określonego wieku. Dyspozycję wypłaty można złożyć w dowolnie wybranym momencie, pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych dla wypłaty.

W jaki sposób można wypłacać środki z POL-IKE ?
Moment wypłaty środków zgromadzonych na IKE zależy od oszczędzającego. Również do jego decyzji (albo osoby uprawnionej, w przypadku śmierci oszczędzającego) pozostawiono wybór formy wypłaty, tzn. czy jednorazowo będzie wypłacony cały zgromadzony kapitał, czy wypłata środków zgromadzonych na IKE będzie miała formę ratalną. Wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty w ratach pierwsza rata, powinny być dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty, chyba, że zażąda on wypłaty w terminie późniejszym.

Co się dzieje, jeśli w danym roku wpłaci się kwotę wyższą od obowiązującego limitu wpłat ?
Oszczędzający przy podpisywaniu umowy o IKE wskazuje numer rachunku bankowego, na który dokonywany będzie zwrot nadwyżek wpłat.

Czy wraz z otrzymaniem kwoty zwrotu z POL-IKE traci się prawo do skorzystania z ulgi w przyszłości ?
Nie. Zwrot z IKE dokonywany jest w przypadku wypowiedzenia Umowy o IKE przez Oszczędzającego. W dowolnym momencie można ponownie zacząć oszczędzać na IKE.

Komu wypłaca się środki w przypadku śmierci posiadacza POL-IKE ?
Osobom uprawnionym do wypłaty wskazanym w Umowie o IKE lub spadkobiercom, jeśli posiadacz IKE nie dokonał odpowiednich wskazań.

Czy spadkobiercy płacą podatek spadkowy ?
Nie. Środki wypłacane przez spadkobierców z IKE są wolne od podatku spadkowego.

Jakie znaczenie przy POL-IKE ma ulga w „podatku Belki” ?
Ulga w podatku od zysków kapitałowych ma bardzo ważne znacznie, szczególnie przy długoterminowym oszczędzaniu. Korzyści z ulgi zależą to od planowanego okresu oszczędzania, sumy dokonanych wpłat oraz od rentowności osiągniętej z inwestowania gromadzonych środków. Gdy planuje się oszczędzanie przez długi okres i coroczne wpłacanie środków, a osiągnie się kilkuprocentową stopę zwrotu, to zyski mogą przekroczyć nawet 3-4-krotnie sumę wpłaconych składek. W takiej sytuacji ochrona kwoty zysków przed „podatkiem Belki” będzie mieć ogromne znaczenie.

Czy można założyć POL-IKE dla dziecka ?
Uczestnikami IKE mogą zostać osoby, które ukończyły 18 lat, bądź osoby w wieku 16–18 lat, jeżeli są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Do kiedy muszę się zdecydować na założenie POL-IKE ?
Nie ma ustawowo określonego terminu. Jednak w interesie Klienta leży jak najszybsze założenie IKE, gdyż dłuższy okres oszczędzania zapewnia wyższe zyski i więcej pieniędzy w okresie emerytalnym. 100 zł zainwestowane dziś po latach może być warte nawet kilkaset złotych.

Co się stanie z IKE, gdy oszczędzający stanie się osobą bezrobotną ?
Fakt zatrudnienia bądź braku zatrudnienia nie ma znaczenia dla możliwości posiadania i dokonywania wpłat na IKE.

Wpłacam pieniądze do wybranego Otwartego Funduszu Emerytalnego, po co mam wpłacać jeszcze na POL-IKE ?
IKE stanowi dodatkową, preferencyjną (m.in. podatkowo) formę oszczędzania na emeryturę. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że dotychczasowe świadczenie emerytalne z I i II filara będzie stanowiło zaledwie ok. 40–60% płacy z dnia odejścia na emeryturę. Dlatego warto już teraz pomyśleć, jak to zmienić.

Czy wpłaty na POL-IKE rozliczane są w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) ?
Środki odkładane na IKE nie są rozliczane w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Wpłaty dokonywane są bowiem ze środków już opodatkowanych w formie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ważne jest także to, że wypłata środków zgromadzonych na IKE nie podlega podatkowi od dochodów kapitałowych, tzw. „podatkowi Belki”.

Czy można dokonywać wpłaty w obcej walucie (euro, dolar) ?
Nie. Obecnie nie ma takiej możliwości.

Mam 23 lata, pracuję na umowę o dzieło, czy ja też powinienem sobie założyć Indywidualne Konto Emerytalne ?
Jak najbardziej. Im dłuższa perspektywa inwestowania, tym oczekiwany zysk będzie większy. Na IKE można oszczędzać niezależnie od formy zatrudnienia. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące wolny zawód, przedsiębiorcy, a nawet bezrobotni mogą oszczędzać w IKE.

Czy IKE może zbankrutować, kto zabezpiecza włożone tam pieniądze?!
W bankach, w tym w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu pieniądze włożone na IKE gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Czy małżeństwo może wspólnie wpłacać na jedno konto?
POL-IKE otwiera każdy dla siebie, tak więc każde z małżonków ma swoje konto.

Czy mogę scedować na kogoś swoje wpłaty na POL-IKE na wypadek śmierci?
Tak. Może pan wskazać beneficjenta z kręgu najbliższych spadkobierców. (wstępni, zstępni i rodzeństwo).

Czy środki odziedziczone z POL-IKE będą opodatkowane?
Nie, nie podlegają one opodatkowaniu. Mogą być wypłacone bezpośrednio beneficjentowi lub zasilić jego konto IKE. W takim przypadku są zwolnione z rocznego limitu wpłat.

Przydatne informacje

Potrzebujesz pomocy w dopasowaniu oferty?

Skontaktuj się z nami. Nasi doradcy dobiorą najkorzystniejszą ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.
Skorzystaj z formularza i napisz do nas. Zadzwoń lub odwiedź jedną z naszych placówek.

LOGOWANIE

Obsługa informatyczna:
pn. – pt. od 8:00 – 17:00
tel. 16 628 32 08,  tel. 695 002 358.