logo Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

Indywidualne Konto Emerytalne POL-IKE

5,0% w skali roku bez podatku!

% podatku

5% w stosunku rocznym

na dobrą emeryturę

Indywidualne Konto Emerytalne służy do gromadzenia pieniędzy na dodatkową emeryturę

 Jedną z głównych zalet Indywidualnego Konta Emerytalnego jest zwolnienie z 19 % podatku od zysków kapitałowych. Oznacza to, że podatek nie będzie nam pomniejszał przyszłej emerytury, pod warunkiem, że nie wycofamy swoich pieniędzy przed upływem 60 roku życia. Posiadaczem IKE może być osoba, która ukończyła 16 lat i uzyskuje dochody z pracy na podstawie umowy o pracę. Oprocentowanie środków na POL-IKE od 01.10.2022r. wynosi 5 % w stosunku rocznym.

Dnia 29 grudnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Sustainable Finance Disclosure Regulation”), zwane dalej: Rozporządzeniem SFDR, którego celem jest zwiększenie przejrzystości w odniesieniu do sposobu wprowadzania do działalności przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ich decyzjach inwestycyjnych oraz doradztwie inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 Rozporządzenia SFDR przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Wymogi określone w Rozporządzeniu SFDR nałożone zostały na uczestników rynku finansowego, do których zaliczany jest m.in. twórca produktu emerytalnego, oferujący produkt emerytalny oraz na doradców finansowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego.

W związku z tym, iż w ofercie Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. (zwany dalej: Bankiem) znajduje się produkt – rachunek oszczędnościowy POL-IKE, stanowiący produkt emerytalny w rozumieniu art. 2  pkt 8) Rozporządzenia SFDR, Bank należy uznać za uczestnika rynku finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. d) Rozporządzenia SFDR i tym samym zobowiązany jest do dokonania stosownych ujawnień w zakresie oferowanego produktu finansowego POL-IKE wynikających z Rozporządzenia SFDR.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że POL-IKE jest wyodrębnionym rachunkiem oszczędnościowym, nie będącym rachunkiem płatniczym, prowadzonym przez Bank, na którym gromadzone są środki pieniężne klienta, stąd też produkt ten nie wprowadza ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR, w związku z tym nie ma ono wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego.

Bank  tworząc POL-IKE nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, które stosowanie do art. 2 pkt 24) Rozporządzenia SFDR oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, albowiem nie jest to produkt finansowy mający na celu zrównoważone inwestycje w działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17) Rozporządzenia SFDR.

Dlaczego warto?

Zabezpieczenie przyszłości – wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu

Zwolnienie z podatku od spadku – środki zgromadzone na POL-IKE zwolnione są z podatku spadkowego

Elastyczność – nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy od możliwości finansowych oszczędzającego

Więcej Informacji

Indywidualne Konto Emerytalne służy do gromadzenia pieniędzy na dodatkową emeryturę. Jedną z głównych zalet Indywidualnego Konta Emerytalnego jest zwolnienie z 19 % podatku od zysków kapitałowych. Oznacza to, że podatek nie będzie nam pomniejszał przyszłej emerytury, pod warunkiem, że nie wycofamy swoich pieniędzy przed upływem 60 roku życia. Posiadaczem IKE może być osoba, która ukończyła 16 lat i uzyskuje dochody z pracy na podstawie umowy o pracę. Oprocentowanie środków na POL-IKE od 01.10.2022r. wynosi 5 % w stosunku rocznym.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) jest jednym ze sposobów oszczędzania na dodatkową emeryturę. Podlega przepisom Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych, która obowiązuje od 20 kwietnia 2004 r.

Zyski z inwestowania środków gromadzonych na IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, tzn. nie są pomniejszone o 19% podatku kapitałowego, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.

IKE można otworzyć w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

Uczestnikiem IKE może być każdy, kto ukończył 18 lat, bez konieczności świadczenia pracy przez taką osobę. Dodatkowo uczestnikami mogą być osoby w wieku 16–18 lat, jeżeli są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Utratę praw do otwarcia rachunku IKE  powoduje jedynie wypłata środków z posiadanego IKE po ukończeniu 60. roku życia (lub ukończeniu 55 lat w przypadku wcześniejszego uzyskania uprawnień emerytalnych). Natomiast przedterminowe wycofanie środków z IKE (określane jako dyspozycja zwrotu) nie powoduje utraty uprawnień do założenia IKE w przyszłości.

Nie. Umowę o prowadzenie IKE podpisuje się tylko z jedną instytucją prowadzącą IKE, a osoba gromadząca oszczędności na więcej niż jednym IKE zostanie pozbawiona 75% uzyskanego na każdym z tych kont dochodu.

Bank nie określa minimalnej kwoty wpłaty.

Ustawa przewiduje, że w danym roku kalendarzowym suma wpłat na IKE nie może przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego na dany rok. A zatem w 2023 r. roczny limit wpłat na IKE wynosi 20 805 zł.

Środki zgromadzone na IKE można wypłacić w każdej chwili. Aby jednak nie zapłacić podatku od zysków kapitałowych, w momencie wypłaty trzeba mieć skończone 60 lat (lub 55 lat i nabyte uprawnienia emerytalne) oraz należy spełnić jeden z warunków:

•    dokonywać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
•    dokonać ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty

Nie ma obowiązku wypłaty środków zgromadzonych na IKE po ukończeniu określonego wieku. Dyspozycję wypłaty można złożyć w dowolnie wybranym momencie, pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych dla wypłaty.

Moment wypłaty środków zgromadzonych na IKE zależy od oszczędzającego. Również do jego decyzji (albo osoby uprawnionej, w przypadku śmierci oszczędzającego) pozostawiono wybór formy wypłaty, tzn. czy jednorazowo będzie wypłacony cały zgromadzony kapitał, czy wypłata środków zgromadzonych na IKE będzie miała formę ratalną. Wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty w ratach pierwsza rata, powinny być dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty, chyba, że zażąda on wypłaty w terminie późniejszym.

Oszczędzający przy podpisywaniu umowy o IKE wskazuje numer rachunku bankowego, na który dokonywany będzie zwrot nadwyżek wpłat.

Nie. Zwrot z IKE dokonywany jest w przypadku wypowiedzenia Umowy o IKE przez Oszczędzającego. W dowolnym momencie można ponownie zacząć oszczędzać na IKE.

Osobom uprawnionym do wypłaty wskazanym w Umowie o IKE lub spadkobiercom, jeśli posiadacz IKE nie dokonał odpowiednich wskazań.

Nie. Środki wypłacane przez spadkobierców z IKE są wolne od podatku spadkowego.

Ulga w podatku od zysków kapitałowych ma bardzo ważne znacznie, szczególnie przy długoterminowym oszczędzaniu. Korzyści z ulgi zależą to od planowanego okresu oszczędzania, sumy dokonanych wpłat oraz od rentowności osiągniętej z inwestowania gromadzonych środków. Gdy planuje się oszczędzanie przez długi okres i coroczne wpłacanie środków, a osiągnie się kilkuprocentową stopę zwrotu, to zyski mogą przekroczyć nawet 3-4-krotnie sumę wpłaconych składek. W takiej sytuacji ochrona kwoty zysków przed „podatkiem Belki” będzie mieć ogromne znaczenie.

Uczestnikami IKE mogą zostać osoby, które ukończyły 18 lat, bądź osoby w wieku 16–18 lat, jeżeli są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Nie ma ustawowo określonego terminu. Jednak w interesie Klienta leży jak najszybsze założenie IKE, gdyż dłuższy okres oszczędzania zapewnia wyższe zyski i więcej pieniędzy w okresie emerytalnym. 100 zł zainwestowane dziś po latach może być warte nawet kilkaset złotych.

Fakt zatrudnienia bądź braku zatrudnienia nie ma znaczenia dla możliwości posiadania i dokonywania wpłat na IKE.

IKE stanowi dodatkową, preferencyjną (m.in. podatkowo) formę oszczędzania na emeryturę. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że dotychczasowe świadczenie emerytalne z I i II filara będzie stanowiło zaledwie ok. 40–60% płacy z dnia odejścia na emeryturę. Dlatego warto już teraz pomyśleć, jak to zmienić.

Środki odkładane na IKE nie są rozliczane w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Wpłaty dokonywane są bowiem ze środków już opodatkowanych w formie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ważne jest także to, że wypłata środków zgromadzonych na IKE nie podlega podatkowi od dochodów kapitałowych, tzw. „podatkowi Belki”.

Nie. Obecnie nie ma takiej możliwości.

Jak najbardziej. Im dłuższa perspektywa inwestowania, tym oczekiwany zysk będzie większy. Na IKE można oszczędzać niezależnie od formy zatrudnienia. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące wolny zawód, przedsiębiorcy, a nawet bezrobotni mogą oszczędzać w IKE.

W bankach, w tym w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu pieniądze włożone na IKE gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

POL-IKE otwiera każdy dla siebie, tak więc każde z małżonków ma swoje konto.

Tak. Może pan wskazać beneficjenta z kręgu najbliższych spadkobierców. (wstępni, zstępni i rodzeństwo).

Nie, nie podlegają one opodatkowaniu. Mogą być wypłacone bezpośrednio beneficjentowi lub zasilić jego konto IKE. W takim przypadku są zwolnione z rocznego limitu wpłat.

Przydatne informacje

Potrzebujesz pomocy w dopasowaniu oferty?

Skontaktuj się z nami. Nasi doradcy dobiorą najkorzystniejszą ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.
Skorzystaj z formularza i napisz do nas. Zadzwoń lub odwiedź jedną z naszych placówek.

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Jarosławiu. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym celach i przysługujących Ci prawach dostępne jest na stronie internetowej: www.bsjaroslaw.pl w zakładce RODO.

LOGOWANIE

Obsługa informatyczna:
pn. – pt. od 8:00 – 17:00
tel. 16 628 32 08,  tel. 695 002 358.

UWAGA

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 05.04.2024r. od godziny 22:00 do godziny 16:00 dnia 06.04.2024r. w związku z pracami serwisowymi bankowość internetowa, aplikacja BSGo oraz usługi szybkich przelewów ExpressElixir, Paybynet i Blik nie będą dostępne. 
Dodatkowo w dniu 06.04.2024 usługa ExpressElixir oraz przelewów BLIK na telefon będzie niedostępna do godziny 00:00 

Za utrudnienia przepraszamy.